ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610404000014
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรอง ความถี่ในท่อนำคลื่นโดยใช้วงจรช่องแคบแบบเรโซแนนซ์ด้วยวิธีการวนรอบของคลื่น
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
นายศรัณย์ ชูคดี
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
21-26
0.20