ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610404000016
การประเมินพฤติกรรมการบวมตัวของดินและการแก้ปัญหาด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
01/01/2556 - 01/04/2556
23
1
19-28
0.80