ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610404000021
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายณพงศ์ วรรณพิรุณ
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
283-288
0.20