ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610404000022
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบบริหารคุณภาพ มอก.18001 สำหรับการประเมินความเสี่ยงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นายบดินทร์ สาตมูล
01/01/2556 - 30/06/2556
4
1
-
0.60