ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610404000023
การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อฝึกทักษาการใช้ไม้ เท้าขาวสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นายเชวง ดุริยางคเศรษฐ์
01/04/2556 - 30/06/2556
25
86
-
0.60