ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610404000025
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
สิริรักษ์ รัชชุศานติ
นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
01/09/2556 - 31/12/2556
23
3
-
0.80