ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000030
การศึกษาการรับรู้และทัศนคติในการดำเนินงานกรีนไอทีสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
01/07/2558 - 31/12/2558
8
2
31-41
0.80