ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610417000007
กระบวนการส่งเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางจริยา เอียบสกุล
01/05/2555 - 31/08/2555
22
2
-
0.80