ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610417000008
การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งและการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางหทัยชนก ตีรณวัฒนากูล
01/07/2555 - 31/12/2555
6
2
-
0.60