ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610417000009
รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้ช่วยช่างยนต์สำหรับสถานประกอบการศูนย์ซ่อมรถยนต์ทั่วไป
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายนภดล กลิ่นทอง
01/07/2555 - 31/12/2555
6
1
-
0.60