ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610417000010
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการสอนในสถานประกอบการ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายสิริชัย นัยกองศิริ
01/07/2555 - 31/12/2555
6
2
-
0.60