ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000031
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางรุ่งทิวา สลากัน
01/07/2558 - 30/09/2558
27
95
53-60
0.60