ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610417000012
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
01/07/2555 - 31/12/2555
6
2
-
0.60