ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610417000013
การออกแบบระบบการเรียนปฏิบัติสาขาวิชาชั้นกลุ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้การปิดการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.อุไร อภิชาตบรรลือ
นางรุ่งอรุณ พรเจริญ
01/05/2555 - 31/08/2555
22
2
405-415
0.80