ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000014
กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย ใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิค ผู้ให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางสิริพร เอี่ยมวิลัย
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
-
0.20