ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000017
โหลดอิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD 2012) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
20/06/2555 - 22/06/2555
-
-
-
0.20