ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000020
การพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมเสมือนสำหรับประเทศไทย
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
ผศ.นริศร แสงคะนอง
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
-
0.20