ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000021
การจัดรูปแบบและส่งต่อข้อมูลทาง การแพทย์โดยใช้มาตรฐาน HL 7 Version 3.0 ผ่านเว็บเซอร์วิส
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
ผศ.นริศร แสงคะนอง
06/05/2555 - 06/05/2555
-
-
-
0.20