ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000032
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพ แบบฐานสมรรถนะ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางปวีณกร แป้นกลัด
01/07/2558 - 30/09/2558
27
95
61-73
0.60