ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000022
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร ปกติกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
มานิตย์ สิทธิชัย
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
-
0.20