ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000029
การพัฒนาสายอากาศไดโพลที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณสตริปแบบระนาบร่วม
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
รัฐพล จินะวงศ์
นายเอกพันธุ์ พาเจริญ
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
9-14
0.20