ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610328000033
ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการเรียน การสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตาม หลักการการศึกษาบันเทิง
ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.ณัฐกานต์ ภาคพรต
22/01/2558 - 23/01/2558
0
-
-
0.20