ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000034
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการต่อวงจรมอเตอร์ 3 เฟส
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นวภัทร์ อุทัยรัตน์
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
158-162
0.20