ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000036
การศึกษาสภาพการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายรัฐพล จินะวงค์
นายเอกพันธุ์ พาเจริญ
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
141-146
0.20