ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000037
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบสื่อประสมเรื่องวงจรกรองความถี่พาสซีฟ
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
น.ส.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
163-168
0.20