ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000038
การออกแบบโปรแกรมหาค่าอนุกรมฟูเรียร์แบบตรีโกณมิติสำหรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
ดิเรก มณีวรรณ
พินิจ เนื่องภิรมย์
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
169-174
0.20