ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000043
การพัฒนาระบบช่วยเหลือนักศึกษาแบบหลายช่องทางบนเว็บในการใช้สื่อบทเรียนศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นันธณัฏฐ์ รัตนพลานนท์
23/02/2555 - 17/04/2561
-
-
-
0.20