ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000044
การศึกษาผลการใช้ระบบช่วยเหลือนักศึกษาแบบหลากหลายช่องทางบนเว็บปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลองค์ความรู้ปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาการใช้สื่อบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเอง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษา สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นันธณัฏฐ์ รัตนพลานนท์
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20