ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000045
การพัฒนาและหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บแบบทบทวนวิชาการสื่อสาร ข้อมูลเครือข่าย
การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
จุติเดช ทองมี
29/05/2555 - 29/05/2555
-
-
-
0.20