ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000046
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว
23/02/2555 - 24/02/2555
-
-
-
0.20