ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000047
การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว
22/03/2555 - 23/03/2556
-
-
-
0.20