ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000048
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักเน้นทักษะการปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบรูปภาพที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์
การสัมมนาทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ชูศิลป์ ศรีสุข
04/04/2555 - 05/04/2555
-
-
-
0.20