ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000049
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ช่วยสอน การใช้โปรแกรมตารางการคำนวณ สำหรับหลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ไอพี) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
การประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิชาการเพื่อ ท้องถิ่น" ครั้งที่ 5
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์
12/02/2555 - 14/02/2555
-
-
-
0.20