ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000050
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งานตารางคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์
10/04/2555 - 10/04/2555
-
-
-
0.20