ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000051
การพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองสนับสนุนเทคนิคการทำงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาผ่านโปรแกรม Moodle
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
พัชรินทร์ เทพวงษ์
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20