ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610328000035
ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสแบบเสริมศักยภาพ
ประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ– เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นพดล ผู้มีจรรยา
22/01/2558 - 23/01/2558
0
-
-
0.20