ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000053
การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาและช่วยตอบคำถามการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
พจนา หอมหวล
24/02/2555 - 24/02/2555
-
-
-
0.20