ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000001
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบให้คำปรึกษาและช่วยตอบคำถามการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
พจนา หอมหวล
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20