ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000002
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลมัลติมีเดียแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษาสนับสนุนการทำงานวิจัยพื้นฐานของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
มัณฑิตา แสงจันทร์
23/02/2555 - 24/02/2555
-
-
-
0.20