ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000005
การศึกษาความต้องการและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บเรื่องการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
อรพรรณ กันทะเขียว
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20