ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000006
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการคืนทรัพยากร สารสนเทศบูรณาการกับระบบควบคุมการแจ้งเตือนการส่งเอสเอ็มเอสบนโทรศัพท์มือถือ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครังที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
รัตนาภรณ์ ประกอบทรัพย์
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20