ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000007
การพัฒนารูปแบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
สรวิศ เตชะอมรกุล
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20