ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000008
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตภายในองค์กรโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลบนเว็ปไซต์ สำหรับการจัดสรรช่องทางการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตองค์กรอย่างพอเพียง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
จีรนันท์ ตะสันเทียะ
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20