ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - อื่นๆ
610328000036
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
กรรณิกา ทองพันธ์
01/01/2558 - 30/04/2558
7
1
13-28
0.40