ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000009
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเว็บโดยใช้รูปแบบระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เทคนิคเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ฝนทิพย์ เพชรจำรัส
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20