ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000010
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอนกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ภัทรพร นุชน้อย
10/04/2555 - 10/04/2555
-
-
-
0.20