ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000012
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อสอบบนเว็บสำหรับตรวจสอบองค์ความรู้พื้นฐานในการเรียนภายใต้โครงการแคมปัสติวเตอร์ออนไลน์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
เชาวลี ตั้งศิริเสถียร
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20