ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000013
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมปฏิสัมพันธ์สำหรับทบทวนเรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและไอเชียเนีย
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
วลัยทิพย์ ไผ่แจ้คำมูล
10/04/2555 - 10/04/2555
-
-
-
0.20