ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000015
การศึกษารูปแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนบนอินเทอร์เน็ตวิชาสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS4 เรื่องการใช้เครื่องมือการสร้างการ์ตูนโดยการใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ขนิษฐา คนกล้า
22/03/2555 - 23/03/2555
-
-
-
0.20