ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000016
การหาประสิทธิภาพเว็บฝึกอบรมด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรู้และทักษะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับประถมศึกษาภายใต้โครงการไทยคิดคอม
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ศศิธร ลักษณะ
24/02/2555 - 24/02/2555
-
-
-
0.20